Det store matskiftet

Et bærekraftig matsystem oppfyller klimamål samtidig som det sikrer næringsrik mat og god folkehelse. Det bevarer et sunt naturmiljø og biomangfold, styrker jord- og dyrehelse samt bidrar til sysselsetting og lokal verdiskaping.

Matskiftet15
01

Følg de nasjonale kostrådene

  • Støtt opp under de norske kostrådene om et variert og balansert kosthold med mye grønnsaker, frukter og bær, grove kornprodukter og fisk. Begrens mengden bearbeidet kjøtt, rødt kjøtt, salt og sukker. Følg kostrådene gjennom aktivitetene i egen virksomhet, enten det gjelder innkjøp, produktutvikling eller de produktene som fremmes ved salg og markedsføring. Ved tallerkenservering bør det være halvparten grønt på tallerkenen.

02

Reduser eget matsvinn med minst 50 prosent innen 2030

  • Sett konkrete mål om å redusere matsvinnet i egen verdikjede. Gjerne raskere enn i bransjeavtalen, og med minimum halvparten av kuttet før 2025 (med 2015 som basisår). Da matsvinnet ofte er større utenfor egen verdikjede, bidra også med tiltak som kutter matsvinnet i hele verdikjeden, enten det er blant leverandører, kunder eller forbruker.

03

Bidra til å bevare naturen

  • Kjøp mat fra driftsformer som bevarer naturens økosystemer og det biologiske mangfoldet. Det betyr matproduksjon med optimal bruk av ressurser som fôr, gjødsel og vann. Et landbruk som på en bærekraftig måte tar i bruk gress- og utmarksressursene bidrar til å opprettholde balansen i økosystemene. Beiting kan binde karbon i jorda, gi økt biologisk mangfold, bedre jordhelse og sørge for at vi ivaretar kulturlandskapet.

04

Gjør bevisste valg av kjøtt

  • Vær bevisst på hvordan kjøttet er produsert. Bruk av norsk gress og fôr til dyra bidrar til at vi utnytter våre egne ressurser og dermed legger mindre beslag på andre lands arealer. Velg kjøtt som er produsert med god dyrevelferd.

05

Gjør bevisste valg av sjømat

  • Vær bevisst på hvordan fisken er oppdrettet og at fiskebestandene er forvaltet og høstet på en bærekraftig måte. Prioriter sjømat med uavhengige og offisielle merkeordninger. 93 prosent av verdens fiskebestander er overbeskattet eller fullt utnyttet.

06

Velg norsk i sesong

  • Velg og støtt norske sesongprodukter gjennom kjøp, informasjonsformidling og tilgjengelighet slik at kunder, egne ansatte og forbrukere gjør seg kjent med de norske råvarene som er i sesong.

07

Bidra til sirkulære løsninger

  • Bidra til å gjøre verdikjeden for mat mer sirkulær. Benytt matavfall og restråstoff til produksjon av nye råvarer til mat, dyrefôr, biodrivstoff og gjødsel. Sørg for at biologiske materialer som mat skilles fra tekniske materialer som plast ved å kildesortere. Reduser plastbruken og benytt resirkulert materiale. Sørg for at all ny plast er 100 prosent materialgjenvinnbar og består av minst 30 prosent resirkulert plastmateriale innen 2025.

08

Bidra til sosial og økonomisk bærekraft

  • Gjør aktsomhetsvurderinger som sikrer at menneske- og arbeidstakerrettigheter ivaretas. Velg produkter som bidrar til levende lokalsamfunn, og som gir økonomisk og sosial bærekraft for dem som produserer maten.

09

Bruk uavhengige og offisielle merkeordninger

  • Bruk uavhengige og offisielle merkeordninger som gjør det lettere for både folk og andre virksomheter å ta riktige valg.

10

Tenk helhetlig og samarbeid

  • Ta ansvar for det miljømessige og sosiale fotavtrykket i hele verdikjeden. Samarbeid mellom flere aktører gir synergier. Sammen med andre kan vi utrette mer enn hver for oss. Sammen kan vi bidra til å optimalisere matsystemet og legge mindre beslag på ressurser og arealer.